FY2024 Members

CPS Staff

Director
 • Junichiro Makino
Vice Director
 • Katusi Fukuyama
CPS Exclusive Staff
 • Yoshi-Yuki Hayashi (Project Professor)
 • Wataru Ohfuchi (Project Professor)
 • Toshiki Matsushima (Project Assistant Professor)
 • Ryuta Tsunashima (Project Assistant Professor)
 • Yuki Yoshida (Project Assistant Professor)

CPS Administration Board of Graduate School of Science, Kobe University

 • Junichiro Makino
 • Katusi Fukuyama
 • Yoshi-Yuki Hayashi
 • Yuzuru Yamamoto
 • Hitoshi Aonuma

CPS Researcher (Kobe Univ.)

 • Wataru Ohfuchi
 • Yoshi-Yuki Hayashi
 • Junichiro Makino
 • Ryuta Tsunashima
 • Toshiki Matushima
 • Yuki Yoshida
 • Masahiko Arakawa
 • Keiji Ohtsuki
 • Takayuki Saitoh
 • Yoshiyuki O. Takahashi
 • Akiko Nakamura
 • Hiroki Kashimura
 • Minami Yasui
 • Kazuhito Yamasaki
 • Yasumaro Kakei
 • Naoyuki Hirata
 • Kenji Kurosaki
 • Katusi Fukuyama
 • Eiji Ohmichi
 • Masaki Iwasawa
 • Hirofumi Tomita

CPS Collaborating Scientists

 • Yuri Aikawa (Univ. of Tokyo)
 • Keiichi Ishioka (Kyoto Univ.)
 • Masaki Ishiwatari (Hokkaido Univ.)
 • Takashi Ito (NAOJ)
 • Shigeru Ida (ELSI, Tokyo Tech)
 • Takeshi Imamura (Univ. of Tokyo)
 • Miyuki Iwasawa(Preferred Networks, Inc.)
 • Takahiro Iwayama (Fukuoka Univ.)
 • Munetaka Ueno (JAXA)
 • Hideyuki Usui (Kobe Univ.)
 • Tomohiro Usui (ISAS, JAXA)
 • Fumihiko Usui (ISAS, JAXA)
 • Masayuki Umemura (URAs, Univ. of Tsukuba)
 • Takeshi Enomoto (DPRI, Kyoto Univ.)
 • Ken Osuga (CCS, Univ. of Tsukuba)
 • Masanobu Ozaki (NAOJ)
 • Yasumasa Kasaba (Tohoku Univ.)
 • Masanori Kameyama (Ehime Univ.)
 • Jun Kimura (Osaka Univ.)
 • Hiroshi Kimura (PERC, Chitech)
 • Kanya Kusano (ISEE, Nagoya Univ.)
 • Kiyoshi Kuramoto (Hokkaido Univ.)
 • Hidenori Genda (ELSI, Tokyo Tech)
 • Eiichiro Kokubo (NAOJ)
 • Sho Sasaki (Grad. School of Sci., Osaka Univ.)
 • Youhei Sasaki (Hokkaido Information Univ.)
 • Norihiko Sugimoto (Keio Univ.)
 • Koichiro Sugiyama (National Institute of Technology, Matsue College)
 • Yusuke Seto (Osaka Metropolitan Univ.)
 • Hiroki Sensyu (PERC, Chitech)
 • Masato Tagawa (Kobe Univ.)
 • Shinichi Takehiro(RIMS, Kyoto Univ.)
 • Takayuki Tanigawa (National Institute of Technology, Ichinoseki College )
 • Motohide Tamura (Univ. of Tokyo)
 • Naoki Terada (Tohoku Univ.)
 • Kengo Tomida (Tohoku Univ.)
 • Tomoya Nagai(RIKEN Interdisciplinary Theoretical and Mathematical Sciences Program)
 • Kensuke Nakajima (Kyushu Univ.)
 • Masato Nakamura (Rikkyo Univ.)
 • Taishi Nakamoto (Tokyo Tech)
 • Noriyuki Namiki (NAOJ)
 • Seiya Nishizawa (RIKEN R-CCS)
 • Akiyoshi Nouda (ELSI, Tokyo Tech)
 • Hideko Nomura (NAOJ)
 • George L. Hashimoto (Okayama Univ.)
 • Hisatomo Harima (The Physical Society of Japan)
 • Michiko Fujii (Univ. of Tokyo)
 • Hideyuki Hotta (Nagoya Univ.)
 • Takeshi Horinouchi (Hokkaido Univ.)
 • Hitoshi Miura (Nagoya City Univ.)
 • Shoken Miyama (Gifu Shotoku Gakuen Univ.)
 • Shin-ya Murakami (ISAS, JAXA)
 • Tomokatsu Morota (Univ. of Tokyo)
 • Ko Yamada (Yasuda Women’sUniv.)
 • Koji Wada (PERC, Chitech)
 • Seiichiro Watanabe (Nagoya Univ.)
 • Shigeto Watanabe (Hokkaido Information Univ.)
 • Junichi Watanabe (NAOJ)

Administrative Staff

CPS Secretariat
 • Yoshie Yamaguchi
 • Miwako Ikebe
 • Risa Imamura

Ex-Members